رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، از پذیزش طالبان برای رهاسازی حقابۀ ایران خبر داد.  علی سلاجقه، در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت، در جمع خبرنگاران گفت: در سفر اخیر هیأت اقتصادی طالبان به ایران، برای اولین بار طالبان پذیرفت که حقابه ایران رهاسازی شود.