سخنگوی وزارت خارجه گفت: امکان گسترش دامنه جنگ در منطقه وجود دارد. ناصر کنعانی، در نشست خبری هفتگی خود، افزود: آمریکا نمی تواند از یک سو دست رژیم صهیونیستی را برای اقدام جنایت جنگی علیه مردم غزه دست باز نگاه دارد و از سوی دیگر پیام بدهد که ما خواهان گسترش جنگ نیستیم. اگر جامعه بین المللی اقدام فوری و موثر و جدی در منطقه انجام ندهد ، امکان گسترش جنگ در منطقه وجود دارد.