بیش از سه هزار مهاجر افغان از ایران به کشور خود بازگشتند.

به گزارش خبرآنلاین، وزارت مهاجرین امارت اسلامی در خبری نوشت: سه هزار و ۶۰۸ افغان مهاجر

۹ آبان ماه به طور داوطلبانه از ایران به وطن خود برگشته اند.

بنابراین گزارش، از این تعداد۲۴۴ نفر از آن‌ها جهت اخذ کمک، به دفترسازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند و مواد غذایی و غیر غذایی دریافت کردند.