علی جنتی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد در توئیتی نوشت: «‌خرافه‌گوئی در منابر توسط برخی از روحانیان کم‌سواد در حال گسترش است و در انتساب معجزات و کرامات بی‌اساس به ائمه معصومین گوی سبقت را از برخی مداحان ربوده‌اند. از طرح اینگونه مطالب جز دین‌گریزی نسل جوان تشنه حقیقت میتوان انتظاری داشت؟ شاید آنان نیز به تصدی کرسی استادی در دانشگاه می‌اندیشند.»