صادق کوشکی، چهره سیاسی تندرو با حمله به رئیس دولت اصلاحات گفت: خاتمی مانند گذشته پشتوانه و پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و حتی جریان اصلاحات به عنوان یک جریان قوی در صحنه سیاسی کشور مطرح نیست. وی افزود: موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرات خاتمی تاثیری در فضای واحد سیاسی کشور ندارد و اکثر کسانی که قبلا از هواداران خاتمی بوده‌اند، از او عبور کرده‌اند و خاتمی برایشان یک 

خاطره است.