شنبه‌شب برنامه شیوه شبکه چهار صدا و سیما میزبان مناظره علی علیزاده، سیاست پژوه و موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در موضوع لیبرالیسم و نسبت آن با اقتصاد ایران بود.

در این مناظره علیزاده گفت: سرمایه‌دار ولنگار در ایران می‌خورد و می‌چاپد  و پول را به کانادا می‌برد.

غنی‌نژاد نیز پاسخ داد: آقای علیزاده آدرس غلط ندهید. کسی که کانادا رفت سرمایه دار نبود، رانت خوار بود و رییس بانکی بود که ۶ ماه قبل از آن جایزه مدیر ارزشی را گرفت و بعد پول های بانک ملی را به کانادا برد.  ۹۹ درصد اختلاس در مملکت ما کار مدیران دولتی است. همه دزدان، مدیران دولتی اند.