هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گزارشی ابهامات این نهاد درباره طرح «حمایت از گزارشگران فساد» را تشریح و اعلام کرد که این شورا، طرح مذکور را به مجلس عودت داده است. در گزارش وی آمده: شورای نگهبان پس از بررسی این طرح، نسبت به چهار ماده آن ابهاماتی داشت. به گفته وی مهم‌ترین این ابهامات مربوط به ماده 7 این طرح در خصوص حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر فساد

بوده است.