وزارت کشور مکلف به تشکیل ستاد انتخابات کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف کردند تا ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف مشخص تشکیل دهد. به گزارش ایسنا، بر این اساس،  وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف زیر تشکیل دهد:

۱) تنظیم برنامه زمانبندی فرآیندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات- ۲) برنامه‌ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرآیندهای انتخاباتی در چارچوب قانون و مصوبات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات- ۳) ایجاد هماهنگی‌های لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات- ۴) اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کلیه فرآیندهای انتخابات- ۵) طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات، تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی- ۶) سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور