اخراج  ۴  دیپلمات

جمهوری آذربایجان از ایران

چهار دیپلمات وزارت خارجه جمهوریآذربایجان در تهران و تبریز، به عنوان عنصر نامطلوب شناخته و اخراج شدند.

این اقدام ایران در پاسخ به باکو در اخراج دیپلمات‌های ایرانی صورت گرفته است. اواسط فروردین ماه، باکو 4 دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب معرفی کرده بود.