نه دختر، بی‌حجاب بود و نه حمید بسیجی

همسر شهید حمیدرضا الداغی، شهروندی که در دفاع از یک دختر جوان کشته شد در یک ویدئو می‌گوید: کار همسرم به خاطر هیچ جناح و سیاستی نبوده.. حمید از دختری دفاع کرد که بی‌حجاب نبود و اون پسر هم مامور نبود و خودش هم بسیجی نیست.