اهمیت «حل و فصل موضوع

شبکه ایران اینترنشنال»

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اهمیت حل و فصل موشوع شبکه ایران اینترنشنال در حصول توافق میان ایران و عربستان، به برنا گفت: ایران نسبت به این موضوع معترض و اعتراض آن به حق بود زیرا که یک پایگاه خبری با اعتبارات مالی و سیاسی عربستان بود، قطع به یقین باید این موضوع حل و فصل می‌شد که منجر به یک توافق پایدار در دیپلماسی دو کشور شود؛ این توافق دارای ابعاد مختلفی است که بر اساس توافقات دو طرف در گذشته امضا شده است به ویژه مسائل امنیتی که هر دو کشور نقش سازنده‌ای در منطقه دارند.