حمید رسایی «شکایت» کرد،


مهدی نصیری «احضار» شد

مهدی نصیری، نویسنده، منتقد و پژوهشگر دینی به دنبال شکایت حمید رسایی، برای حضور در دادگاه ویژه روحانیت قم، فراخوانده شد. شکایت حمید رسایی مربوط به بازنشر ویدئوی زینب موسوی در کانال نصیری است که به انتقاد از اظهارات رسایی در مورد زنان معترض در جنبش مهسا پرداخته بود. زینب موسوی در ویدئوی طنز خود که نصیری نیز آن را در کانال خود بازنشر داد به نقد این اظهارات رسایی پرداخته بود که در مورد معترضان اخیر نوشته بود:«تمام خواسته این‌ها از آزادی همین است، هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچَرند...»