محمد مهاجری خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: «رئیس بانک‌مرکزی صریحا از ورود به بازار ‎ارز فردایی خبر می‌دهد. نظر به اینکه قبلا گفته‌اید مقلد مقام معظم رهبری هستید و ایشان در باره ارز فردایی فتوای صریح دارند مراقبت فرمایید که به ناکارآمدی‌های فراوان دولت‌تان، ‎خلاف شرع را هم اضافه نکنند.»