سخنگوی شورای شهر تهران از استعفای دختر عضو شورای شهر تهران با توجه به حواشی فیش حقوقی اش خبر داد.

علیرضا نادعلی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام خبر استعفای دختر عضو شورای شهر تهران که به‌عنوان مسئول دفتر او فعال بود، گفت: از دو روز قبل بحث استعفای این فرد مطرح بود و نهایتا روز دوشنبه این استعفا تقدیم رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر(مادرش)  شد.

وی با بیان اینکه عضو شورای شهر تهران خود را موظف به رعایت قانون تعارض منافع دیده است، گفت: قانون فصل‌الخطاب است و به همین دلیل استعفای دختر این عضو شورای شهر پذیرفته شده است. شایان ذکر است که به تازگی فیش حقوقی دختر ۲۰ ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران منتشر شد. میزان حقوق دریافتی او در آذر ماه، بیش از ۲۶ میلیون تومان است. به‌کار گیری دختر این عضو شورای شهر با حقوق چند ده میلیون تومانی در حالی است که اعضای شورای شهر چندی پیش مصوبه تعارض منافع را تصویب کردند. اعضای شورای ششم در روزهای اولی که به صندلی های سبز شورا تکیه دادند، مصوبه تعارض منافع که در دوره پنجم شورای شهر تصویب شده بود را اصلاح کرده و اعضای شورای شهر را نیز مشمول این مصوبه کردند بگونه‌ای که بر اساس مصوبه اعضا به کارگیری بستگان اعضای شورای شهر در طی دوره مسئولیتشان در شهرداری و واحدهای تابعه و شورای شهر ممنوع است!