محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایلنا گفت: تغییر مرزها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نیز این قدرت را ندارد که در قبال مردم ایران این حرکت را انجام دهد. اما جمهوری آذربایجان اثبات کرده که این دغدغه را تا امروز رعایت نکرده و لانه‌ای برای دشمنان قسم خورده ایران شده است. وی افزود: من اعتقاد دارم موضع جمهوری آذربایجان در قبال ایران موضع همسایگی و دوستی نیست اما ارمنستان این موضع را داشته و همیشه هم حفظ کرده است.