سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران ادعا کرد: «ما محاکمه ساختگی و اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را به شدت محکوم می‌کنیم. »

به گزارش ایرنا، ند پرایس مدعی شد اجرای احکام اعدام به منظور سرکوب است. پرایس ادامه داد: ما به همکاری با شرکا برای پیگیری پاسخگو کردن ایران در قبال این سرکوب بیرحمانه، ادامه می‌دهیم.