مشاور محمدباقر قالیباف در امور راهبردی، ایرانیان خارج از کشور را تهدید کرد. محمد محمدی، با انتشار پیامی تهدید‌آمیز در توئیتر نوشت: «ویزا مجوز ورود به منطقه امن ابدی نیست. سقف این جهان کوتاه‌تر از این حرف‌هاست. ما گاهی بیش از ۳۰ سال دنبال کسانی گشته‌ایم و عاقبت پیدا شده‌اند؛ آنچنان‌که هرگز گمان نمی بردند.»