وکیل پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، از منع فعالیت رسانه‌ای موکلش در فضای مجازی خبر داد. محمدعلی کامفیروزی در صفحه توئیتر خود نوشت:‌ «در شعبه سوم دادسرای اوین اتهامات اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به موکلم تفهیم و آخرین دفاع اخذ و ایشان با وثیقه و قرار نظارت قضایی منع فعالیت رسانه‌ای مرتبط با جرایم ارتکابی در فضای مجازی آزاد شد. ما به این قرار نظارت غیرقانونی اعتراض کردیم.»