وزیر خارجه آلمان از وضع تحریم‌های حقوق بشری بیشتر و محدودیت صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی و خانوادە‌هایشان خبر داد.

آنالنا بربوک با اشارە به اینکه اتحادیه اروپا در حال آمادەسازی اعمال تحریم‌های حقوق‌بشری بیشتر و بررسی فهرست بستگان افراد مسئول [جمهوری اسلامی] است، از تعلیق مذاکرات دوجانبه با مقام‌های جمهوری اسلامی و تعلیق فعالیت نهادها و سازمان‌های آلمانی در ایران خبر داد.