حمید رسایی، نماینده اسبق مجلس هدف دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف را زمینه‌سازی برای اقامت در اروپا دانست و در توئیتى نوشت: «اراذلی که به‌ اسم دانشجو هرروز به بهانه‌ای دانشگاه شریف را متشنّج می‌کنند، دنبال بهانه‌ای برای اخراج و در گام بعد اقامت گرفتن در اروپا هستند. راه مواجهه با آنها مطابق ضوابط دانشگاه،  ابتدا اخراج و سپس ممنوع‌الخروجی ۱۰ تا ۱۵ ساله است. باور کنید وحشی‌بازی در محیط دانشگاه تمام می‌شود.»