علی مطهری نوشت: مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی در واقع همان طرح صیانت است. علی مطهری در توئیتی نوشت: «طبق قانون اساسی غیر از مجلس هیچ نهادی حق قانونگذاری ندارد. مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره وظایف و اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در واقع همان طرح صیانت است و در مجلس به جایی نرسید، یک قانونگذاری است و طبعا نباید معتبر باشد. مجلس باید از حق خود و حق مردم دفاع کند.»