رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما همزمان با تهدید سخت نظامی و تهدید نیمه سخت امنیتی مواجه هستیم و باید برای چنین جنگی آماده باشیم و بازدارندگی را دائماً به‌روز کنیم. وی ادامه داد: ما جز معدود نیروهای مسلحی هستیم که همزمان با تهدید سخت نظامی و تهدید نیمه سخت امنیتی مواجه هستیم، ما باید برای چنین جنگی آماده باشیم بازدارندگی را دائماً به روز کنیم مراقبت کنیم و پایدار نگه داریم.