مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که وکالت علی یونسی، دانشجوی زندانی را برعهده دارد در توئیتی اعلام کرد که حکم بدوی موکل او و امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

در توئیت او آمده است: «شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی مبنی‌بر محکومیت علی یونسی و امیرحسین مرادی به شانزده سال حبس – که ده سال آن قابلیت اجرا دارد- را تأیید کرد.این دو دانشجوی دانشگاه شریف بیش از دو سال است که در بند 209 هستند.»