دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س) با تأکید بر اینکه نباید خط کشی کر،د گفت چرا عده‌ای فقط خودشان را متولی حزب الله و بقیه را حزب شیطان می‌دانند.به گزارش ایسنا، محمدعلی انصاری افزود: به چه مناسبت در روز اول انقلاب خط کشی کردیم که یک عده حزب الله هستند؟! بقیه چه کسانی هستند. حزب اللهی که قرآن می فرماید از جنس مردم است. ما به همه جامعه می گوییم شما در اعداد این حزب الله هستید.