وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس شرکت می‌کند.

به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان به منظور شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد  داووس تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد.