محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه گفت این قوه به هیچ وجه راضی نیست که کارخانه‌ای با ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر به دلیل تخلف یک مدیر تعطیل شود بنابراین هنر دادستان این است مجرم را شناسایی و تنبیه کند، چه معنایی دارد کارخانه‌ای به دلیل تخلف یک نفر تعطیل و کارگران آن کارخانه بیکار شوند؟