نمایندگان مجلس بعد از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را هم تصویب کردند. به این ترتیب، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس باطل می‌شود و از این پس دیگر ساعت رسمی کشور در بهار و تابستان یک ساعت به جلو کشیده نخواهد شد. مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.