سخنگوی وزارت امور خارجه بر لزوم حمایت از مردم فلسطین، توقف تخریب منازل و مصادره زمین‌های آنها که در ادامه سیاست‌های آپارتایدی رژیم کودک‌کش صهیونیستی صورت می‌پذیرد، تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده با محکوم کردن اقدامات نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در کوچانیدن اجباری ساکنان فلسطینی منطقه شیخ جراح از منازلشان، با ملت فلسطین، به عنوان ساکنین اصلی و واقعی این سرزمین کهن و مهد ادیان الهی اعلام همبستگی کرد.