نماینده ادوار مجلس گفت: همان راه هایی را که آیت‌ الله هاشمی در آخرین خطبه سال ۸۸ گفتند، واقعا راههای درستی بود. خطبه های آقای هاشمی، باعث شد که در واقع، دو طرف آرامش پیدا کردند و اگر می خواست تکرار حرف های دیگران را بکند که دیگر ضرورتی به سخنان ایشان نبود.به گزارش خبرآنلاین علی مطهری در یکی از اتاق های کلاب هاوس گفت: بین حل کردن و جمع کردن یک بحران فرق است. اینکه بگوئیم ظرف سه روز، بحران را جمع کردیم و افتخار هم با آن بکنیم درست نیست. مطهری گفت: آبان ۹۸ در سریع جمع کردن بحران، عده ای کشته شدند. کار بسیار زشتی است که کشته بدهیم. بحران را باید با تدبیر حل کرد.