رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: از اینکه چه تعداد بازداشت شدند اطلاع ندارم، اما حتماً مسئله بازداشت تعدادی از معلمان را پیگیری می‌کنم. به گزارش ایلنا، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با تجمعات روز گذشته معلمان، گفت: از اینکه چه تعداد بازداشت شدند اطلاع ندارم، اما حتماً مسئله بازداشت تعدادی از معلمان را پیگیری می‌کنم. وی در رابطه با برخورد‌های صورت گرفته بافرهنگیان، بیان کرد: معلم حق دارد که حرف خود را بزند، البته در خصوص رتبه‌بندی به معلمان اطلاعات غلط داده‌شده و واقعیت را واژگون جلوه دادند. مجلس با تمام قدرت می‌خواهد از معلمان حمایت کند، اما به‌گونه‌ای القا کردند که مجلس با این طرح مخالف است. بخشی از ریشه این تجمعات روز گذشته به نادرست جلوه دادن روند بررسی طرح رتبه‌بندی بود که معلمان را ناراحت کرد.