طبق دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاههای اجرایی پس از تایید صلاحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام می‌گیرد.به گزارش ایلنا، درمتن دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور آمده است:کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم الاجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونت‌ها و ادارات کل حقوقی دستگاه‌ها و نظارت بر مناقصات و مزایده‌ها قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی و به‌منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی آیین‌نامه ها و دستورالعمل های ذیربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه‌های اجرایی از بین قوه مجریه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پس از تایید صلاحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد.