نایب رئیس مجلس از بررسی وضعیت بورس در جلسه سه شنبه هفته آینده مجلس خبر داد.به گزارش ایسنا، علی نیکزاد در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر البرز حسینی نماینده خدابنده در مورد وضعیت بورس گفت: رسیدگی به بورس یکی از درخواست های مردم است لذا مجلس هفته آینده جلسه علنی با وزیر اقتصاد جهت بررسی وضعیت بورس را برگزار می کند.حسینی در اخطاری بیان کرد که بورس تبدیل به کوره پول سوزی شده و اموال مردم از بین رفته است.