وزیر امور خارجه کشورمان در رشته توئیتی نوشت: کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران را مطرح می‌کند و ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد، ولی هم زمان تحریم های جدید علیه افراد و شرکتهای ایرانی اعمال می‌کند. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان ادامه داده است: ما به دقت رفتار آقای بایدن را می سنجیم. هدف «مذاکره»، حرف زدن محض نیست بلکه توافق ملموس و احترام به منافع متقابل است. ۱+۴ برای مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و حقوق متقابل آماده باشد.