سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: گزارش ارائه‌شده به نشست هفتاد و ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مبتنی بر نگرش گزینشی و دارای اهداف سیاسی ارزیابی کرده و ادعاهای سخیف و فاقد ارزش طرح شده در این گزارش را مردود و محکوم خواند.بهگزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده در واکنش به گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اینکه این گزارش بر خلاف اصول و معیارهای مندرج در قواعد حاکم بر کار گزارشگران از جمله لزوم دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات عینی و قابل اعتماد برآمده از منابع معتبر تهیه شده، تصریح کرد: این گزارش به هیچ وجه نمی‌تواند ارزیابی‌ واقعی و صحیح از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد.