سخنگوی وزارت خارجه در خصوص بیانیه ۱۴۹ وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک‌ و تنب بزرگ تعلق قطعی به ایران داشته و بیانیه‌های ملال‌آور و تکراری صادره در این خصوص تغییری در ایرانی بودن ابدی آنها ایجاد نخواهد کرد.  به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگونه مداخله‌ در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و موشکی خود و همچنین امور مرتبط با سیاست‌های دفاعی بازدارنده خود را مردود می‌شمارد. بنابراین گزارش، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست روز پنج‌شنبه خود با صدور بیانیه‌ای، بار دیگر خواستار حضور اعضای این شورا در روند مذاکرات هسته‌ای شدند و ادعا کردند که جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات است.