رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم در حکمی علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی را به معاونت پژوهشی و قائم مقام رییس فرهنگستان علوم منصوب کرد.