دادستان تهران گفت: در بازدید از ندامتگاه اوین دستورات خوبی صادر شد و در ارتباط با قرار تامین تعدادی از افراد بازداشتی تجدیدنظر به عمل آمد و بعضا با تخفیف قرار آزاد شدند.  به گزارش ایسنا، علی القاصی‌مهر در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: از تخفیفات ارفاقی نیز برای تعدادی از محکومیت‌ها استفاده و با پیشنهاد آزادی مشروط برخی از آن‌ها موافقت شد. به‌ گفته وی، همچنین در ارتباط با قرار تامین تعدادی از افراد بازداشتی نیز تجدیدنظر بعمل آمد و بعضا با تخفیف قرار آزاد شدند.