به گزارش موج، شعبه اول دیوان عالی کشور، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را از اتهام معاونت در قتل (در ماجرای بازداشتگاه کهریزک) تبرئه کرد. در بخشی از این دادنامه که روز شانزدهم ماه جاری صادر شده، آمده است: «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملاً در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده‌اند.» در بخش دیگری از رأی نیز آمده که سعید مرتضوی در دادنامه صادره در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل، منتفی گردیده است.