حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اصل 60 قانون اساسی مبنی بر اینکه اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا خواهد بود، گفت: موضوع برجام یک بحث اجرایی است و ورود بخش‌های دیگر و نهادها به موضوع برجام، به نوعی محدودیت در اعمال اصل ۶۰ قانون اساسی را به دنبال داشت. وی افزود: جنس برجام اجرایی است نه تقنینی و اگر اصل ۶۰ قانون اجرا می‌شد و موضوع اجرایی به وزرا واگذار می‌شد، برجام به نتیجه رسیده بود و امروز شاهد مشکلات برجام نبودیم.