علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضاییه متذکر شد که وضعیت حصر خانگی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد خلاف قانون اساسی است. وی همچنین نوشت: «قوه قضائیه باید استقلال خود را باز یابد. معنی ندارد که بخشی از زندان اوین در اختیار اطلاعات سپاه باشد، بخش دیگر در اختیار وزارت اطلاعات و بخش دیگر در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و یک بخش هم در اختیار سازمان زندان‌ها، در حالی که تمام بخش‌ها باید در اختیار و تحت تسلط سازمان زندان‌ها باشد تا حقی از متهمان سیاسی و امنیتی در پستوها ضایع نشود.»