نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که این جنبش روابط قوی و قدیمی با ایران دارد و آن را ادامه می‌دهد. به گزارش ایسنا، خلیل الحیه، در گفت وگو با پایگاه خبری عربی ۲۱ درخصوص ‌روابط این جنبش با تهران گفت: رابطه با برادران ایرانی مستحکم، قدیمی و مداوم است و ما تاکید می‌کنیم که حماس خواهان روابط خوب با همه است.