سید امیرحسین قاضی‌‌زاده هاشمی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه کشور برای حداقل ده سال به کنار گذاشتن دعواها و یکدست شدن قوا نیاز داشت، گفت: مردم معمولا مجلس و دولت را به نوعی انتخاب می‌کردند که این تمرکز اتفاق نیفتد؛ اما این بار که این اتفاق رخ داد به نظر من با هوشمندی بود به این علت که کشور یک سرعتی پیدا کند. وی افزود: بعد از طی این دوره نهادهای دموکراتیک که حضور دارند و فعالیت می‌کنند یا جریانات سیاسی خود را احیا می‌کنند و باز می‌توانند به قدرت برگردند.