مرکز افکارسنجی دانشجویان احتمال تغییرنظر مردم درباره رأی دادن به یک نامزد را بررسی کرده است. این مرکز از پاسخگویان (کسانی که گفته‌اند قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند یا هنوز تصمیم نگرفته‌اند) پرسیده «تا چه اندازه ممکن است تصمیم خود در رای به کاندیدای مورد نظرتان را تغییر دهید؟» ۴۱.۱ درصد گفته‌اند به هیچ وجه نظرشان را تغییر نخواهند داد، ۳۶ درصد ممکن است نظرشان را تغییر دهند، ۱۴.۷ درصد گفته‌اند «نمی‌دانم» و ۷.۹ درصد به این سؤال پاسخ نداده‌اند.