صفحه توییتر شبکه الجزیره پس از برگزاری جلسه امروز کمیسیون مشترک برجام که هفته آینده در وین ادامه خواهد یافت، به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: ما در گفت‌وگوهای نشست وین مشارکت خواهیم کرد تا درباره بازگشت دوجانبه به توافق هسته‌ای ایران گفت وگو کنیم. الجزیره به نقل از این سخنگو ادامه داد: ما انتظار گشایشی فوری درباره موضوع هسته‌ای ایران را نداریم. الجزیره نوشت که این سخنگو همچنین درباره مذاکرات با ایران گفته است: در حال حاضر انتظار مذاکرات مستقیم با ایران را نداریم.