به دنبال انتشار مطلبی در یکی از روزنامه‌ها، مبنی بر اینکه چون «هر استان نماینده یا نمایندگان خودش را انتخاب می‌کند» پس «قاعدتا رسیدگی به مسائل استان برعهده و وظیفه آن نماینده است» روابط عمومی مجلس پاسخ داد: در اصل 84 قانون اساسی تصریح شده که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است...» لذا سفرهای رئیس مجلس برای نظارت میدانی منطبق بر قانون اساسی کشور است. روابط عمومی مجلس همچنین ادامه داده: اگرچه تمامی نمایندگان از حقوقی یکسان برخوردار هستند اما طبق مواد 20 آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس دارای وظایف و اختیارات فراتری است.