حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، شهروند ایرانی -بریتانیایی از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهام موکل خود خبر داد. وی در این باره به ایلنا گفت: جلسه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور نماینده دادستان برگزار و پس از اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی اعلام شد. منتظر صدور حکم خواهیم بود.