ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی ضمن انتقاد از ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی، گفت: ما آمادگی داریم در زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی را که می‌خواهند در ایران، ببینند؛ مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم ببینیم، در این صورت معلوم خواهد شد که حقوق بشر در کدام کشور بیشتر رعایت می‌شود. وی افزود: ادعا کافی است اگر اهل عمل هستید بسم‌الله، شما زندان‌های ما را ببینید ما هم زندان‌های شما را.