روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: در بیش از یک سال سیر رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، تحقیقات کاملی از متهم اصلی توسط دادسرا و ضابطین و در خصوص کلیه موارد اتهامی صورت گرفته و اقاریر آقای زم درخصوص اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش درخصوص دیگران معادل صدها ساعت و چندهزار صفحه بازجویی بوده است که تاکنون بخش مربوط به اقدامات مجرمانه خود وی مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته، اما اظهارات و ادعاهای وی درخصوص دیگران، در حال رسیدگی است.