جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم، در رابطه با اظهار نظر محمد امامی، متهم بزرگ اقتصادی،‌ مبنی بر این که یکی از اعضای کمیسیون وجهی را از او دریافت کرده است، گفت: من که از چنین چیزی اطلاع ندارم. امامی به دنبال فضاسازی است. در زمان مجلس دهم هم برای عقب‌نشینی کمیسیون از تحقیق و تفحص اتهاماتی را وارد کردند اما به جایی نرسید. اگر واقعا نماینده از امامی رشوه گرفته است، آن را به دادگاه ارایه بدهد. اما اگر او اسنادی را در رابطه با این ادعایش ارایه ندهد، باید دادگاه با او شدیدتر برخورد کند.