رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست فصلی شورای حکام آژانس که از دیروز در مقر آژانس در وین آغاز به کار کرده است، با استقبال از توافق اخیر بین آژانس و ایران، گفت: ما در مورد حل مسائل مربوط به اجرای پادمان که توسط آژانس مطرح شد، با ایران به توافق رسیدیم. متعاقبا آژانس تحت پروتکل الحاقی، دسترسی تکمیلی به یکی از دو مکان مشخص شده در ایران را انجام داد. بازرسان ما نمونه‌های محیطی را گرفتند که مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. وی افزود: دسترسی مکمل در مکان مشخص شده دوم نیز در اواخر این ماه انجام می‌شود.